۱۰ اسفند ۱۳۹۸

به نام خداوند خالق خوبی ها
پوکی استخوان