۲۳ مهر ۱۳۹۸

به نام خداوند خالق خوبی ها
پوکی استخوان