۱۱ خرداد ۱۳۹۹

به نام خداوند خالق خوبی ها
پوکی استخوان